Genç Girişimci Desteğinden Geriye Dönük Olarak Faydalanabilirsiniz.

Bu Haberi Hemen Paylaş!

Shares

Genç girişimci desteğinden geriye dönük faydalanma, geriye dönük genç girişimci Bağkur desteği.

10.02.2016 tarih ve 29620 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle değişen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 20 nci maddesinde;

“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

1- İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması,

2- Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi (Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak bu şartı bozmaz.),

3- Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla bu maddedeki şartları taşıması,

4- Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması,

5- Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Yukarıdaki şartları taşıyanlar 5510/4. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1 yıl süreyle Bağkur ödemeleri hazinece karşılanır.

Başvuru

Yukarıdaki şartları taşıyan mükelleflerin prim teşvikinden yararlanabilmeleri için 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında Genç girişimci kazanç Desteğinden (istisnası) faydalandıklarına dair vergi dairesinden alacakları belgeyle birlikte bağlı bulundukları sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekir.

Destekten Geçmişe Dönük Faydalanma

Bağkur desteğinden geçmişe yönelik faydalanmak için Bağkur primini ödemiş olmak veya zaman geçmesi bir şey fark ettirmemektedir. Vergi dairesinden alınacak yazının sosyal güvenlik merkezine teslimi ile birlikte Genç girişimci desteğinden geriye dönük faydalanabilinir.

Bu Haberi Hemen Paylaş!

Shares

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir